Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals bokslutskommuniké 2023

Januari – december 2023 i sammandrag

Fjärde kvartalet 2023

 • Periodens resultat uppgick till -14 548 TSEK (-10 120)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,07)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 kr (0,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 616 TSEK (-11 738)
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 21 415 TSEK jämfört med 11 305 TSEK vid kvartalets ingång

Januari – december 2023

 • Periodens resultat uppgick till -44 054 TSEK (-40 726)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 kr (-0,28)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,11 kr (0,21)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -43 401 TSEK (-41 165)
 • Likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 21 415 TSEK jämfört med 31 114 TSEK vid årets ingång

Ekonomisk översikt

TSEK 2023
okt-dec
2022
okt-dec
2023
jan-dec
2022
jan-dec
Rörelseresultatet -14 775 -10 121 -44 176 -40 724
Periodens resultat -14 548 -10 120 -44 054 -40 726
Resultat per aktie (kr) -0,09 -0,07 -0,26 -0,28

Händelser under perioden

 • I oktober rapporterade Annexin att de första sex planerade patienterna färdigbehandlats utan biverkningar i den kliniska fas 2-studiens första patientgrupp (kohort 1) inom retinal venocklusion (RVO) med läkemedelskandidaten ANXV.
 • I november rapporterade Annexin att de första patienterna med högre dos (kohort 2) slutfört behandling utan biverkningar i RVO-studien.
 • I november beviljades läkemedelskandidaten ANXV stärkt och förlängt patentskydd (composition of matter) i USA.
 • I december slutfördes en företrädesemission om 35.6 MSEK före emissionskostnader och återställde det egna kapitalet.

Händelser efter periodens utgång

 • Under februari avtalades lånefaciliteter med de fyra största ägarna upp till totalt 15 MSEK jämnt fördelat på respektive huvudägare, vilket bolaget kan avropa i trancher vid behov. Förfallodatumet är 30 september 2024. Per 9 februari 2024 har ingen summa avropats.
 • I februari meddelades en uppdatering av Annexins RVO studie som bekräftar lovande effektsignaler i ytterligare 4 patienter som kunnat följas 3 månader eller längre.

Vd har ordet

Slutförande av klinisk fas 2-studie inom RVO i sikte och viktiga framsteg inom preklinisk cancerforskning

Vi avslutar ett framgångsrikt 2023 och börjar 2024 med positiva nyheter inom bolagets pågående studier. Vi har gått vidare med högre dosnivåer av ANXV i ögonsjukdomen RVO och de positiva effektsignalerna, med bland annat minskat behov av standardbehandling, står sig. Betydande avancemang har även gjorts inom bolagets cancersatsningar.

Vår öppna kliniska fas 2-studie omfattar patienter som nyligen har fått sin RVO-diagnos, men som inte behandlats med den standardmässiga anti-VEGF terapin. Patienterna behandlas med ANXV och följs upp under fyra månader med undersökningar för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och eventuella effektsignaler som kan relateras till ANXV. Utan placebogrupp i studien har vi nu kunnat konstatera en högre rekryteringstakt och 6 av 8 patienter som fått ANXV har haft förbättringar av synskärpan ofta i kombination med minskad näthinnesvullnad och bedömts klara sig helt utan, eller bara fått en dos anti-VEGF, under minst 3 månader och för 2 patienter ända upp till 12 månader efter diagnos. Vi anser att detta bekräftar de positiva effektsignaler vi rapporterade i augusti 2023.

Målet är att utvärdera upp till 16 behandlade patienter under 4 månader och vi har gott hopp om att det är klart under mitten av 2024.

Inom vår första cancerbehandlingsmöjlighet, där vi planerar för att utnyttja ANXVs immuncellsaktiverande egenskaper har vi konkreta planer för patienturval och hur en klinisk studiedesign skall se ut, ett viktigt led i affärsutvecklingsarbetet då partnerskap är vårt huvudspår.

Inom vår andra cancersatsning har vårt ANXV-konjugat, dvs ANXV som kemiskt bundits ihop med ett cellgift, i prekliniska celltester visats kunnat döda cancerceller som tagits från en person med s.k. trippelnegativ bröstcancer, en mycket svårbehandlad form av cancer. När vi jämfört ANXV-konjugatet med ett konjugat-läkemedel som patienter med trippelnegativ-bröstcancer ofta behandlas med så är ANXV-konjugatet mer effektivt, vilket kan förklaras av att ANXVs målmolekyl, PS, finns på ytan på den studerade celltypen. Enligt litteraturen finns det sannolikt många sådana cancerformer. Nu väntar resultat från studier i djurmodeller.

Under fjärde kvartalet stärkte och förlängde vi vårt patentskydd för läkemedelskandidaten ANXV i USA. Det beviljade substanspatentet (composition of matter) är en klassisk form av produktskyddande läkemedelspatent som har stort värde vid licensförhandlingar och vid framtida marknadslansering.

Intresse för våra utvecklingsprogram från potentiella samarbetspartners, märktes när vi var på plats i San Fransisco under JP Morgans årliga Healthcare-konferens i början av januari. Ett flertal intressanta möten kommer att följas upp under den närmaste tiden. Vi söker aktivt licenspartners inom oftalmologi för fortsatta RVO-studier men även för möjlig expansion inom ögonområdet och onkologi. Med fortsatt starka data ökar möjligheterna för ett eventuellt licensavtal, men tidpunkten för ett sådant är svår att förutsäga. Vi har blivit inbjudna att presentera vårt projekt och data vid kongresser om ögonsjukdomar i Boston och Seattle under våren och i februari i New York på en kongress som rör onkologi.

I december genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 35.6 MSEK, före emissionskostnader och vi har säkrat lånefaciliteter från våra huvudägare om 15 MSEK för att säkra fortsatt drift inom våra prioriterade områden. För att finansiera den fortsatta verksamheten mer långsiktigt arbetar styrelse och ledning löpande med olika alternativ och bedömer att bolaget har goda förutsättningar att säkerställa detta.

Jag ser med tillförsikt fram emot ett mycket spännande 2024, kanske ännu mer framgångsrikt än 2023.

Tack för ert fortsatta stöd.
Anders Haegerstrand, vd