Back to Press Releases

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) offentliggör uppdaterat utfall av företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin” eller ”Bolaget”) avslutade den 17 maj 2018 den nyemission av units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av extra bolagsstämma den 19 april 2018 (”Företrädesemissionen”). Bolaget har mottagit en sent inkommen teckningsanmälan om cirka 1 MSEK som Bolaget har beslutat att acceptera. Det slutgiltiga utfallet visar således att 3 068 630 units, motsvarande cirka 52,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 47 437 units, motsvarande cirka 0,8 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därutöver kommer 2 778 477 units, motsvarande cirka 47,1 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädesemissionen, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, uppgår totalt till cirka 52 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 26 MSEK före emissionskostnader under Q1 2019.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan företrädesrätt kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 27 april 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Annexins aktiekapital med 11 789 088 SEK till 17 683 632 SEK. Antalet aktier ökar med 11 789 088 stycken till 17 683 632 stycken aktier. Därutöver nyemitteras 5 894 544 teckningsoptioner av serie TO2 vilka berättigar till teckning av 5 894 544 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 5 894 544 SEK till 23 578 176 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner av serie TO2. Detta beräknas ske omkring vecka 23, 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: 
jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2018 kl. 16:30 CET. 

Viktig information
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Annexin. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Annexin har endast skett i enlighet med det prospekt som Annexin offentliggjorde den 27 april 2018 med tillhörande tilläggsprospekt som offentliggjordes den 7 maj 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. De units, aktier och teckningsoptioner som omfattas av företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Företrädesemissionen omfattar inte heller personer i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller något annat land där företrädesemissionen eller distribution av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler, eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information och marknadsbedömningar som återspeglar Annexins aktuella syn på marknaden, framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla bedömningar av framtiden, är förenade med osäkerhet.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com