Back to Press Releases

Annexin offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Annexin Pharmaceuticals AB ("Annexin" eller "Bolaget") publicerar härmed prospekt med anledning av företrädesemissionen som inleds den 7 februari 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida tillsammans med all annan information relaterad till företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Redeyes hemsida www.redeye.se, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Prospektet kan nås på Bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/emissioner

Teckningsperioden löper under perioden 7 – 21 februari 2020. Allmänheten har möjlighet att anmäla intresse att teckna aktier i företrädesemissionen utan företrädesrätt.

Genom nyemissionen tillförs Annexin cirka 61 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Annexin har erhållit skriftliga teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett konsortium av investerare om cirka 61 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av företrädesemissionen.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Annexin i samband med företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Anders Haegerstrand, vd
Mobil: +46 70 575 50 37
E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl. 16:00 CET. 
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.