Back to Press Releases

Annexin informerar om kanadensisk studie med Annexin A5 i patienter med covid-19

Bolaget tog sent 2020-06-18 del av information som pekar på att forskare vid Lawson Research Institute i Ottawa, Kanada avser att inleda en studie i 60 patienter med covid-19 som utvecklar blodförgiftning (sepsis). Forskarna vid detta institut har forskat och sedan tidigare patenterat användning av Annexin A5 inom just sepsis.

Bolaget ser generellt positivt på att Annexin A5s potential som medicinsk behandling inom viktiga indikationsområden undersöks.

Den hypotes för användning och patientgrupp som dessa forskare förefaller ha valt skiljer sig från den som Annexin Pharmaceuticals har i åtanke (se PM från 2020-06-17) varför bolaget avser fortsätta undersöka möjligheten att genomföra kliniska studier inom covid-19.

Bolaget har i dagsläget ingen kännedom om varifrån forskarnas Annexin A5 kommer, hur det är producerat och ingen detaljinformation om hur studien är upplagd eller framtida planer. Annexin Pharmaceuticals har ett starkt patentskydd i många länder avseende produktion och medicinsk användning av Annexin A5. Blir behandlingen av patienter med sepsis framgångsrik och kommersialiserad ser bolaget möjligheter till intäkter.

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV är ett humant rekombinant Annexin A5. Annexin A5 är ett protein som förekommer naturligt i kroppen och har visat sig kunna skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 18 juni 2020 kl. 15:30
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.