Back to Press Releases

Annexin flyttar fas I-studie och byter produktionspartner

För att undvika att Coronapandemin försenar bolagets planerade fas I-studie med läkemedelskandidaten ANXV avser Annexin Pharmaceuticals att flytta studien utanför Sverige. Bolaget kontrakterar även nytt bolag för rening och final produktion av ANXV. Åtgärderna medför ökade kostnader under den kommande 12-månadersperioden.

Annexin Pharmaceuticals planerade att genomföra fas I-studien med ANXV i Uppsala med start under andra halvåret 2020. Då ANXV är ett biologiskt läkemedel ställs vid fas I-studier krav på tillgänglig intensivvårdskapacitet vilket i nuvarande läge inte kan erbjudas inom sjukvården i regionen. En studie i Sverige bedöms därför kunna färdigrapporteras först under mitten av 2022. Bolaget förhandlar därför om alternativ i Europa som medger att studien kan slutföras enligt tidplan.

”Coronapandemin riskerar att försena fas I-resultaten med över tolv månader samtidigt som intresset för och forskningen runt Annexin A5, och därmed ANXV, växer snabbt. Vi ser det därför som mycket angeläget att välja en väg för att på ett säkert men snabbare sätt kunna fortsätta utvecklingen av vår läkemedelskandidat”, säger VD Anders Haegerstrand.

Annexin Pharmaceuticals har även anlitat ett nytt produktionsbolag för att läkemedelssubstansen snabbare ska kunna genomgå planerad rening. Läkemedelskandidaten bedöms därmed vara redo att ges till studiedeltagare under senare delen av 2020.

Bytet av såväl land för fas I-studien som produktionspartner tidigarelägger kostnader medan reningsprocessen medför vissa ökade kostnader. Annexin Pharmaceuticals avser att lämna en uppskattning av storleken på kostnadsökningen när avtal förhandlats och projektplaner fastställts.

Fas I-studien bedöms med dessa åtgärder kunna avslutas i mitten av 2021, såsom ursprungligen planerat.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juni 2020 kl. 15.30 CET.
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email
certifiedadviser@redeye.se.

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.